Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.dgodgi-polistroy.com и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика Джоджи Полистрой ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Столетов 20, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК BG200057697, представлявано от Александър Петров – Управител, телефон: 0896 615 561, e-mail: dgodgi_polistroy@abv.bg, наричано по-долу за краткост „Джоджи Полистрой ЕООД” от една страна и от друга страна – Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.dgodgi-polistroy.com, наричан по-долу за краткост „сайт”.

ЛИЧНИ ДАННИ

2. С настоящите Общи условия Джоджи Полистрой ЕООД уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

3. На страницата www.dgodgi-polistroy.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Джоджи Полистрой ЕООД гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Джоджи Полистрой ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5. Джоджи Полистрой ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Джоджи Полистрой ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Джоджи Полистрой ЕООД при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

8. Електронният магазин www.dgodgi-polistroy.com предлага богата гама от стоки за земеделието, хоби градината и декорация. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

8.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.dgodgi-polistroy.com.

8.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични във всички търговски обекти на Джоджи Полистрой ЕООД.

9. Джоджи Полистрой ЕООД не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

10. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

11. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

12. Джоджи Полистрой ЕООД си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран, чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

ПОРЪЧКИ

13. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Джоджи Полистрой ЕООД. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.dgodgi-polistroy.com. предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 – 23 от настоящите Общи условия.

14. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Джоджи Полистрой ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона “Потвърди поръчка”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се във „Вашата кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.

15. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Джоджи Полистрой ЕООД има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Джоджи Полистрой ЕООД може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Джоджи Полистрой ЕООД.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

16. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

16.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

16.1.1. Плащане при доставка („наложен платеж“).

16.2. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Джоджи Полистрой ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.

17. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Джоджи Полистрой ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

18. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща авансово стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Джоджи Полистрой ЕООД. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

ДОСТАВКА

19. Стоките, поръчани от електронния магазин www.dgodgi-polistroy.com освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове: за територията на Република България – до 3 /три/ работни дни. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България. За поръчка получена в неработен ден събота и неделя или официални празници срока за доставката започва да тече от следващият първи работен ден.

20. Джоджи Полистрой ЕООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Джоджи Полистрой ЕООД обстоятелства.

21. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Джоджи Полистрой ЕООД на тел. 02 827 07 56; 02 419 74 07

22. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Джоджи Полистрой ЕООД не бъде незабавно уведомен на тел.: 0896 615 561. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

23. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Джоджи Полистрой ЕООД на тел.: 0896 615 561 за отстраняване на несъответствието.

24. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

25. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Джоджи Полистрой ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

26. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на Джоджи Полистрой ЕООД на тел.: 0896 615 561.

27. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

ПРАВО НА ОТКАЗ

28. Информация относно упражняване правото на отказ от договора(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.dgodgi-polistroy.com; електронен адрес: dgodgi_polistroy@abv.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите и изтеглите от тук ↓

29. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.

30. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Джоджи Полистрой ЕООД, с получаването на стоката от Джоджи Полистрой ЕООД.

31. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Джоджи Полистрой ЕООД стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал Джоджи Полистрой ЕООД за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Джоджи Полистрой ЕООД се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

32. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

33. Рекламации

33.1. Рекламациите се предявяват пред Джоджи Полистрой ЕООД или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани: – На място, във всеки един от търговските обекти на Джоджи Полистрой ЕООД, посочени в интернет страницата www.dgodgi-polistroy.com

33.2. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат: – на адреса по търговска регистрация на дружеството Джоджи Полистрой ЕООД – гр. Стара Загора, ул. Столетов 20; – по електронен път – на електронния адрес за рекламации на Джоджи Полистрой ЕООД – dgodgi_polistroy@abv.bg

38.3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

38.4. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
а). касова бележка или фактура;
б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
в). други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

39. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Джоджи Полистрой ЕООД. Джоджи Полистрой ЕООД уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителя е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.

39. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

Обслужване на рекламация

След приемане на рекламацията като основателна, Джоджи Полистрой ЕООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка

2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност

3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт Джоджи Полистрой ЕООД възстановява стойността на клиента в законово установения срок. При отхвърляне на предявената рекламация Джоджи Полистрой ЕООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес. При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

40. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Джоджи Полистрой ЕООД има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия

41. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оnline чрез Сайта на Джоджи Полистрой ЕООД на формата за въпроси и запитвания или на тел.: 0896 615 561, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.

42. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Джоджи Полистрой ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

43. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.dgodgi-polistroy.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Джоджи Полистрой ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

44. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и се съгласявам” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.